نایب رئیس فداسیون وزنه برداری گفت: در حرکت دوم دوضرب، بهداد رو به داوران و هیئت ژوری خط و نشان کشید. اظهارنظر رضاخانی، ریختن نمک روی زخم داود باقری ر خصوص حاشیه