سرویس هنر جوان ایرانی؛ بخش موسیقی: در اولین روز جشنواره چه گروه هایی روی صحنه می روند؟ عبدالحسین مختاباد، علی زندوکیلی، فیروزه نوایی و مهدی جهانی روی صحنه می ر