کدامیک از تهیه کنندگان و کارگردانان به جز یکی دو نفر از افراد بانفوذ که در شورای نمایش فیلم حضور دارند، از نحوه توزیع و نمایش راضی هستند؟ حسن روانشید*کدامیک از