کسی جز موسسه تنظیم و نشر آثار امام متولی پاسخ گویی به توهین های مکرر احمد منتظری درباره امام، بیت ایشان و حاج احمدآقا و تحریف تاریخ در این موضوعات است؟ در حالی