تقریبا پیکر همه شهدای منا به ایران منتقل شده بود و هنوز از سفیر سابق ایران در لبنان خبری نبود که خانواده اش به دیدار مقام معظم رهبری رفتند. جی پلاس ـ منصوره جا