شاخص آلودگی هوای تبریز، امروز به ۱۷۴ رسید و برای همه افراد ناسالم است.به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، میانگین شاخص کیفی هوای تبریز دیروز 170 بود و بر اساس پیش