پور ابراهیمی درباره آثار خروج آمریکا از برجام گفت: تصویب برجام چه اثر مثبتی بر اقتصاد داشت که خروج از آن اثر منفی داشته باشدبه گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، پور