تا حالا چند بار با حبیب دهقان نسب مصاحبه کردم، برای نقش هایی که در آثار تلویزیونی و سینمایی بازی کرده است. همیشه ته لهجه شیرازی داشته و آن را حفظ کرده؛ هر چند