مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای ایران، آسیب پذیری روز صفر(‫zero-day) جدیدی در سیستم عامل ویندوز کشف کرده اند که منجر به وقوع یک حمله جدید