علت ترافیک بزرگراه نواب مشخص شد؛ تصادف در تونل توحید عامل ترافیک بوده است. تین نیوز | علت ترافیک بزرگراه نواب مشخص شد؛ تصادف در تونل توحید عامل ترافیک بوده است