نخستین خانه ایرانی به دستور رییس جمهوری اسلامی ایران و از طریق ارتباط ویدیویی در تبریز افتتاح شد. ایرنا: معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دست