فعالیت هوازی باعث می شود که قلب تان سریع تر بزند، شما تندتر و عمیق تر نفس می کشید و بدن تان اندورفین ترشح می کند. انجمن قلب آمریکا پیشنهاد می کند که برای داشتن