تقویت جایگاه اسناد رسمی، اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی، ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود، ایجاد سامانه ‏های ملی شفافیت، تدوین لایحه جامع داوری و انتشا