تحلیل تکنیکال حفارسحفارس روی حمایتهای بلند مدت قوی قرارگرفته و واگرایی مثبت و الگوهای هارمونیک ،شواهد رشد هستند .به علت ریزش تند احتمالا شاهد کمی در جازدن هستیم