تحلیل تکنیکال غشانغشان در تایم فریم هفتگی در روند صعودی بلند مدت طی دوسال گذشته از محدوده ۱۴۰۰ ریال به محدوده ۴۹۰۰ریال صعود قیمتی داشته و از سقف فوق با اصلاحح ف