در سال های اخیر، تورم تقریبا در تمام نقاط دنیا شتاب بیشتری در مقایسه با رشد دستمزدها داشته است. تحلیل گران بر این باورند که با توجه به آهسته بودن افزایش دستمزد