فدراسیون جهانی پارا والیبال به میزبانی ایران در رقابت های لیگ جهانی والیبال نشسته نمره A را اختصاص داد. سرویس جامعه - علی کشفیا، رئیس هیئت ورزش های جانبازان مع