افزایش سه برابری عوارض خروج، اتفاق ناگواری است. کجای دنیا قانون بودجه را این گونه تنظیم می کنند که یک باره با سه تا شش برابر افزایش قیمت مواجه شود؟ «سال گذشته ۹