معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان 81 بیمارستان و 278 مرکز سرپایی ملکی را در سراسر کشور دراختیار دارد و همچنین 10 هزار تخت بیمارستانی در کشور متعل