بیگ بنگ: آزمایش معروفی که گربه شرودینگر نام دارد، نشان می دهد که گربه در جعبه می تواند در یک زمان هم زنده باشد و هم مرده- پدیده عجیب و غریبی که نتیجۀ مکانیک کو