بیگ بنگ: تیمی از اخترشناسان در دانشگاه کلرادو نظریه تازه ای را برای وجود اجرام عجیب فرانپتونی مطرح کردند. آنها گرانش مدار سِدنا و سایر اجرام فرانپتونی را بررسی