گروه ورزشی: انصاری روزهای سخت و دور از انتظاری را در تمرینات شفر دارد. جابر انصاری این روزها شاید سخت ترین روزهای دوران حرفه ای خود را سپری می کند. مهاجم آبی ها