گروه فرهنگی: حسین انتظامی که قرار است از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ستاد وزارت ارشاد برود جایگزین خود را در معاونت مطبوعاتی، محمد سلطانی فر ا