اطلاعیه زمان پایان تبلیغات کاندیداها حسب شیوه نامه تبلیغات، زمان مجاز جهت تبلیغات تا ۲۴ساعت قبل از آغاز اخذ رای (۹صبح مورخ ۹۷/۷/۱۲) می باشد و هرگونه تبلیغات پس