عارف نوریان از سربازان وظیفه لشکر عملیاتی 25 کربلای مازندران که برای حفاظت از مرزهای شمالغرب کشور خدمت می کرد؛ حین مأموریت به درجه رفیع شهادت نائل شده است. به گ