دو زلزله در یک ماه گذشته و خسارت های بسیار زیاد بار دیگر زنگ خطر ایمن نبودن ساختمان ها و بافت فرسوده را به صدا درآورده است؛ ورای این موضوع، ابهامی که وجود دارد