بزهکاران یقه سفید، اغلب به طبقات اجتماعی بالا - اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی- تعلق دارند و با بهره گیری از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاه