برخلاف تصور بسیاری، امروزه دیگر محصول شرکت ها تنها عامل موثر در جذب مشتری نیست. در واقع تصوری که موسسات از کسب وکار خود در ذهن مشتریان می سازند تاثیر زیادی در