برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با عاملیت بانک شهر مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشگاه های بانک شهر با اشاره به عاملیت بانک شهر در بیست و ششمین ن