New Page 1 در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و با هدف کمک به بهبود زیرساخت های علمی –آموزشی کشور، بانک رفاه اقدام به کلنگ احداث یک مدرسه شش کلاسه در رو