کاهش همکاری شرکت سام الکترونیک وتکوین الکترونیک در صورت عدم عذرخواهی مسئولین کره ایسخنگوی شرکت شرکت سام الکترونیک و تکوین الکترونیک ( تولید کننده لوازم خانگی و