اصغر فخریه کاشان درباره مهار افزایش قیمت ارز در دهه 70 اظهار داشت: شرایط امروز و دهه 70 تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. باید منصفانه قضاوت کنیم. در آن سال ها ت