گروه بین الملل ــ در پی تصمیم اداره گردشگری مصر مبنی بر توسعه گردشگری دینی در این کشور، نخستین گروه از گردشگران دینی وارد مصر شدند. به گزارش ایکنا به نقل از پا