گروه ادب ــ ویژه نامه تخصصی «صحیفه» به معرفی فعالیت های هنری، رسانه ای مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی و دارالکتابه این مرکز اختصاص دارد. به گزارش خبرنگار ای