استاد دانشگاه آکسفورد گفت: کارآفرینی اجتماعی ترکیبی از درآمدزایی و پرداختن به مسائل اجتماعی است که هیچ گونه اثر منفی بر روی محیط زیست نمی گذارد.به گزارش خبرنگا