دکتر عباس ادیب به همراه مرحوم حکمی و دکتر معتمدی نقش بسیار مهمی در ساخت دانشگاه اصفهان داشتند.به گزارش خبرنگار ایمنا، حسین یقینی شامگاه (پنج شنبه) در مراسم تجل