هیات «مجلس دموکراتیک سوریه» که برای برگزاری دور دوم مذاکرات به دمشق سفر کرده بود، در پایتخت سوریه با مقامات بلندپایه دولت مرکزی دیدار کرده است. به گزارش گروه ب