دولت لیبی و کشورهای اروپایی حامی آن از شکنجه هایی که علیه پناهجویان اعمال شده باخبر بوده اند و با سکوت و انفعال، اجازه ادامه این اعمال غیرانسانی را داده اند. ب