کارگاه و نمایشگاه آثار مشترک دانشجویان عکاسی دانشگاه هنر و دانشگاه دورتموند در دانشگاه هنر تهران برگزار می شود.به گزارش ایسنا، کارگاه مشترک عکاسی دانشجویان ایرا