به گزارش خبرنگار ایرنا، هدایت حاتمی روز دوشنبه در کارگروه پژوهش و فناوری استان در استانداری کرمانشاه افزود : توسعه حاصل هم افزایی و هماهنگی سه ضلع دولت، جامعه