شادی هواداران در ورزشگاه آزادی از گل ایران و سپس بهت آنها از مردود اعلام شدنش در ویدئوچک. گزارش: بهناز میرمطهریان. ایران ورزشی آنلاین دانلود