فرشاد کاس نژاد / باشگاه استقلال به بازیکنان جوانترش ندانسته هشدار می دهد که بیایید و ببینید در یک دعوای حقوقی با یکی از شاخص ترین بازیکنان خود تن به چه کارهایی