مراسم تعزیه خوانی دهه اول ماه محرم در محوطه باز خانه هنرمندان برقرار است.