جیکوبز و آنا سویی یک مجموعه مشترک را با چهره تصویر سازی شده خودشان وارد بازار کردند. ایران آرت: مارک جیکوبز و آنا سویی از مجموعه مشترک خود رونمایی کردند. به گز