ایتنا - دوروف: در بلندمدت وعده شرکت هایی همچون فیس بوک محقق نمی شود زیرا این شرکت ها حداکثرسازی سوددهی را بر خدمت رسانی به کاربرانشان اولویت می دهند و این چیزیس