ایتنا – برخی کارشناسان بر این باورند که هر گوشی تلفن همراه یک گنج است.امروزه تلفن های همراه هوشمند کاربرد بسیار گسترده ای در زندگی روزمره انسان ها پیدا کرده اند