اقتصاد ایران: اردبیل - رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل که بارها بر صادرات سیب زمینی تاکید داشته و حتی بخاطر این موضوع چندین بار ماموریت خارج از کشور در کارنامه