با دعای خیر مردم، حال هر 24 امداد گر خوب است و کارانتقال اجساد از هواپیما در حال انجام است، امدادگران در صدد برپایی کارگاهی برای انتقال اجساد به پایین کوه هست.