مهر نوشت: رژیم آل خلیفه روند سرکوب و قلع و قمع روحانیون و علمای برجسته بحرینی را وارد فاز تازه ای کرده است. البته از زمان آغاز انقلاب مردمی در بحرین از سال ۲۰۱۱