منظور از غیبت امام زمان (عج) این نیست که حضرت جایی مخفی شده باشند، بلکه باید متوجه بود که حضرت غائب شده اند، نه مخفی. باید در مورد این دو مفهوم تامل کنیم و مفه