به موازات ظهور اسلام، عرب سه دسته بودند. عرب شمال که در نجد و حجاز و اواسط سرزمین عرب یعنى شبه جزیره مى‏ زیستند، و به زبانى که قرآن مجید بر اساس آن نازل گر