همسر «عبدالرضا داوری» یکی از مدیران رسانه ای در دولت احمدی نژاد یکشنبه شب از حضور احمدی نژاد در منزل خود خبر داد و در یادی از دختران میرحسین موسوی، به حصر او د