علیخانى ضمن اشاره به فعالیت نمایندگان حزب در شوراى عالى اصلاح طلبان، شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات و شوراى مرکزى خانه احزاب گفت: قانون فعلى و جدید احزاب مورد نقد