​در این ایام، بخش عمده ای از تمرکز دولت و مجلس و سایر ارکان تصمیم گیری و کارشناسی کشور بر نوسانات نرخ ارز در بازار و رشد قیمت کالاها و خدمات است. در این فضا، م