متوسط قیمت ارز در بازار ثانویه در فاصله یک روز حدود ۴۰۰ تومان در هر یورو نوسان داشته است. به گزارش ایسنا، متوسط نرخی که بانک مرکزی برای معاملات ارزی در بازار ثا