آب مصرفی دو ماه شهرهای آبادان و خرمشهر برای خرداد و تیر به علت شوری بالا رایگان اعلام شد. شوری آب در این دو شهر به گونه ای بوده که حتی شستن صورت هم باعث سوزش چش