کمیسیون فرهنگی از آن کمیسیون های چالش برانگیز مجلس است؛ به ویژه اینکه عدد اصلاح طلبان و اصولگرایان حاضر در این کمیسیون بسیار لب مرز است؛ 9 اصولگرا به هشت اصلاح