سه شیرها موفق شدند با درخشش هری کین، کاپیتان خود و گلی که او به ثمر رساند، در لحظات پایانی تونس را شکست دهند. سه شیرها موفق شدند با درخشش هری کین، کاپیتان خود و