موسسه حسابرسی هادی حساب تهران جهت تکمیل کادر حرفه ای خود از سرپرستان، حسابرسان ارشد (دارای مدرک رده های مذکور) و حسابرس دارای حداقل دو سال سابقه بعد از اخذ مدر