چکیده: رئیس جمهور آمریکا راهبرد امنیت ملی جدید کشورش را که بر اساس اولویت دادن به منافع کشورش در همه عرصه ها تنظیمشده، منتشر کرد؛ در بسیاری از بندهای این راهبر