چکیده: کارگران دیروز مقابل شورای نگهبان تجمع کردند. خواست آنها تفکیک دارایی کارگران از اموال عمومی است. آنها در تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به تصویب بند ز تب