وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تیم های نظارتی و تعزیراتی برای برخورد با سودجویان فعال تر شده اند. اتاق خبر 24: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان