علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در سومین همایش هم اندیشی اتحادیه پوشاک سراسر کشور به مسائل مهمی چون چرایی ضعف تولید در فضای کنونی کشور پرداخت و در گفت وگو با