در راستای برنامه های آموزشی اتحادیه های صنفی کرج و با همت کمیسیون آموزش اتحادیه صنف کانال و تانکر سازان کرج ، نخستین کارگاه آموزشی و توجیهی با هدف ارائه گزارش