هفته قبل مطلع شدیم که اواسط سال جاری دانشگاه مجازی وزارت بهداشت، اقدامی انجام داد که به زعم برخی رقابت با شرکت های خصوصی فعال در زمنیه آموزش الکترونیکی کشور قل