آوینی فیلم: شب شعر فاطمی «رمز طوبی» با سخنرانی علی انسانی و مهدی امین فروغی در خانه شعر سازمان فرهنگی هنری برگزار شد. آوینی فیلم: شب شعر فاطمی «رمز طوبی&