محدوده ی اجرای این طرح همان محدوده طرح LEZ می باشد که با تابلوهای ویژه نیز مشخص شده است.این محدوده از شمال به بلوار فارابی، از جنوب به بلوار آزادی ،از غرب به بل