عضو شورای اسلامی شهر تبریز اظهارکرد: جشنواره بین المللی تبریزیم فرصتی برای جهانی شدن فرهنگ کهن شهرمان تبریز است.به گزارش آناج، فریدون بابایی اقدم در آیین افتتاح