مینو خالقی مشاور ارشد سازمان امور اجتماعی وزارت کشور شد. روزنامه ایران به نقل از یک منبع آگاه نوشت: مینو خالقی مشاور ارشد سازمان امور اجتماعی وزارت کشور شد. ان