رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به تشکیل وزارت بازرگانی، مسکن، صنعت راه و سازمان جوانان از حضور چهره های جدید در کابینه خبر داد. خبرگزاری تسنیم: سید محمود واعظی