اخبار پربازدید

بر اساس پیگیری های تیم ستاره از دفتر مراجع تقلید کفاره روزه ۹۷ همانند سال قبل بوده و تغییری در آن به وجود نیامده است. کفاره روزه برای روزه هایی که به صورت عمد